Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μεσογείου Θαλάσσης, κ. Ἐπιφάνιος


Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας,

ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μεσογείου Θαλάσσης,

κ. Ἐπιφάνιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μεσογείου Θαλάσσης, κ. Ἐπιφάνιος (κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Περιάλας) ἐγεννήθη ἐν Ithaca Νέας Ὑόρκης Η.Π.Α., τό ἔτος 1935. Ἐσπούδασεν ἀρχικῶς εἰς τό Πανεπιστήμιον Cornell τῆς Νέας Ὑόρκης (1952), καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης (1959). Ἀκολούθως ἐπραγματοποίησεν εὐρυτέρας σπουδάς εἰς τά Πανεπιστήμια Fordham (1960) καί Syracuse Νέας Ὑόρκης (1962), εἰς τό ὁποῖον καί ἐδίδαξεν ὡς Καθηγητής Ἐπικοινωνίας τοῦ λόγου. Ἀπό τοῦ ἔτους 1967 ἐδίδαξεν ἐπίσης εἰς τό Πανεπιστήμιον Ithaca τῆς Νέας Ὑόρκης, κατέχων τήν ἕδραν τῆς Κλασσικῆς Ρητορείας καί Τέχνης τῆς Ἐπικοινωνίας, ἐνῷ μεταξύ τῶν ἐτῶν 1972 καί 1978 διετέλεσεν Ἀντιπρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τό 1984, λαβών τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τό ἑπόμενον ἔτος. Ὑπηρέτησεν εἰς διαφόρους Ἐνορίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὅπου διεκρίθη διά τόν ζῆλον καί τήν ἀγάπην του, κυρίως διά τήν νεολαίαν. Τό ἔτος 1996 παρῃτήθη τῶν ἀκαδημαϊκῶν του καθηκόντων καί ἐδραστηριοποιήθη εἰς τόν τομέα τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, διακονήσας ἐν Χόνγκ Κόνγκ καί Φιλιππίναις Νήσοις. Κατά τήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης Ἀπριλίου 2003, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης τῆς νεοσυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας, χειροτονηθείς εἰς Ἐπίσκοπον τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 4ην Μαΐου, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τήν 7ην Ἰουνίου 2003 ἐνεθρονίσθη εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου Μαδρίτης καί κατέστη πρῶτος κανονικός ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας.

Ὀνομαστήρια: 12 Μαΐου.


RETURN TO INDEX